S.S.Ayatakent Konut Yapı Kooperatifi


İçeriğe git

Yüklenici ile Yapılan Sözleşme

Yüklenici Firma

SÖZLEŞME
1-
TARAFLAR: Bir tarafta SS Ayata Kent Konut Yapı Kooperatifi ve diğer tarafta Mumcuoğlu İnşaat Turizm Ticaret Taahhüt Limited Şirketi arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde arsa payı karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşmede arsa sahibi SS Ayata Kent Konut Yapı Kooperatifi kısaca “Kooperatif”, Mumcuoğlu İnşaat Turizm Ticaret Taahhüt Limited Şirketi de kısaca “yüklenici” olarak adlandırılmıştır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Ankara Eryaman’da mülkiyeti Kooperatif’e ait 46439 ada, 1 sayılı imar parseli üzerinde, sözleşme eki teknik şartname, proje ve mahal listesine uygun olarak 5 bloktan müteşekkil inşaatların yüklenici tarafından kat karşılığında gerçekleştirilmesi sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir. İşbu sözleşme konusu arsanın harca esas değeri 30.000.000.000. (otuz milyar) TL’dır.

3- UYGULAMA VE KONTROL: İnşaatların tüm projeleri yapılmış, yetkili mercilerce onaylanmış olup, yükleniciye teslim edilmiştir. İmalat bu projelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. İnşaatın yapımı sırasında, fenni sorumlu teknik elemanlar yüklenici tarafından temin ile görevlendirilecektir. Şantiyede bir inşaat mühendisi veya mimarın sürekli şekilde çalışması da yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kooperatif inşaatın projelerine ve teknik şartnamesi ile mahal listesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol için şantiyede bir teknik eleman (kontrolör) görevlendirebilecektir. Yüklenici, Kooperatif yönetiminin ve yönetimce görevlendirilecek bu kontrolörün talimatlarını yerine getirecektir. İnşaatın projelerine ve teknik şartname ile mahal listesine uygun yapılmadığının kontrolörce tespiti halinde, bahse konu aksaklıklar düzeltilinceye kadar Kooperatifçe inşaat durdurulabilecek ve bu durdurma nedeni ile yüklenici süre uzatımı talep edebilecektir. Kooperatifin kontrolör görevlendirmiş olması, yüklenicinin sorumluluklarını hiçbir şekilde etkilemez.

4- YÜKLENİCİYE VERİLECEK VEKALETNAME: Kooperatif tarafından yükleniciye veya yetkili kılacağı kişiye sözleşmenin imzasını takip eden hafta içerisinde Belediye ve sair resmi kurumlarda ve tapu dairelerinde kat irtifakları kurmaya, ve tapuya şerh ettirmeye, inşaat ile ilgili işleri takip yetkisini havi bir vekaletname verilecektir.

5- BİNALARIN TARAFLAR ARASINDAKİ PAYLAŞIMI: Yapılacak inşaatlar %41 (78 daire) oranında Kooperatife, %59 (112 daire) oranında yükleniciye ait olacaktır. Tasdikli projelere göre, inşaatın %41 ini teşkil eden C ve D bloklar kooperatife ait olacaktır. Daire seçimi yapılırken Kooperatife ait dairelerin aynı blokta olması esastır. Parselde, mevcut projelerde belirlenen 190 konuttan daha fazla konut tertip edilebilmesi halinde, fazladan çıkan konutların da %41’i Kooperatife, %59’u ise yükleniciye ait olacaktır, bu durumda da Kooperatif’e ait olacak konutların seçim hakkı Kooperatif’e aittir.

6- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR: Sözleşme tarihinden sonra inşaatın arsa sahiplerine teslimine ve yapı kullanma izinlerinin alınmasına kadar inşaata, kat irtifakı tesisine ve ferağ işlemlerine ilişkin olmak üzere Belediye’ ye, tapuya ve ilgili diğer resmi merci ve kuruluşlara vergi, resim, harç, ceza, hizmet karşılığı ücret, iştirak payı ve kanal vizesi ve sair gibi adlar altında yapılması gereken tüm ödentiler, kimin adına tahakkuk ettirilmiş olursa olsun yükleniciye ait olacaktır. İş ve Sosyal Sigorta mevzuatı ile İmar mevzuatının tüm mali, cezai yükümlülük ve sorumlulukları da yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından yapılacak inşaat nedeni ile Kooperatif adına mal sahibi sıfatı dolayısı ile tahakkuk edebilecek her türlü tazminat ve cezalardan da yüklenici sorumlu olacaktır.

7- İNŞAATLARIN SÜRESİ VE SEYRİ: Yüklenici, arsa sahibine ait iki bloğun;
a) 31.12.2004’e kadar ;
a-1) D Blok 8,9 ve 10. katların beton tabliye imalatları yapılacaktır.
a-2) D Blok 5,6,7,8,9, ve 10. katların tuğla duvarları örülecektir.
a-3) D Blok Bodrum,zemin,1,2,3,4, ve 5. katların tadilatları ve deprem perdeleri,onaylı betonarme projelerine uygun olarak yapılacaktır.
a-4) D Blok Örnek dairenin revizyonu yapılacaktır.
a-5) C Blok Temel, su basman revizyonları ve deprem perdeleri, onaylı betonarme projelerine uygun olarak yapılacaktır.
a-6) C Blok 1,2,3,4,5, ve 6. katların tabliye betonları yapılacaktır.
a-7) C Blok 1,2,3,4,5, ve 6. katların tuğla duvarları örülecektir.
b) 31.12.2005’e kadar ;
b-1) C Blok 7,8,9 ve 10 katların beton tabliye imalatları bitirilecek ve tuğla duvarları örülecektir
b-2) C ve D Blokların çatıları kapanacak, kaba sıvaları yapılarak sıhhi tesisat, elektrik ve tüm tesisat işleri teknik şartnameye uygun olarak bitirilecektir.
c) 31.11.2006’da Kooperatife ait Blokların ince işçilikleri bitirilmiş, teknik şartnameye uygun olarak, anahtar teslimi oturulmaya hazır halde teslim edecektir. Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde inşaatın genel su, kanal, elektrik, doğalgaz, telefon gibi tüm bağlantıları da yapılacaktır.
d) Yüklenici 2005 yılı iş programını 2005 yılı Mart ayı sonuna kadar, 2006 yılı iş programını da 2006 yılı Mart ayı sonuna kadar arsa sahibinin onayına sunacaktır. Yüklenici, bu iş programlarına aynen uymakla yükümlü olup arsa sahibinin yazılı onayını almadan programda değişiklik yapamaz.
e) İskan raporu en geç 31.08.2015 tarihinde alınmış olacaktır. Arsa sahibi, bunun teminatı olarak yüklenici hissesine düşen dairelerden 7 adedinin tapularını devretmeyerek uhdesinde tutacaktır. İskan raporunun alınmasın müteakip bu tapular verilecektir. Aksi halde bu daireler hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan Kooperatifçe satılarak, iskan raporu alınabilmesi için gereken eksikliklerin giderilmesi ve tüm masraflar karşılanacaktır.

8- KAT İRTİFAKI TESİSİ VE TAPULARIN DEVRİ: Tapuda kat irtifakı tesisi, tasdikli mimari projelerine ve Kat Mülkiyeti Kanuna göre hazırlanacak liste beyanı esas alınmak sureti ile yükleniciye verilecek vekaletnamedeki yetkiye istinaden yüklenici tarafından Kooperatif adına kurulacaktır. Kat irtifakı tapularının tamamı Kooperatif adına çıkarttırılacaktır. Yüklenici Kooperatife karşı tüm edimlerini eksiksiz olarak yerine getirmesini müteakip, kendi hissesine düşen tapuların devrini talep edebilecektir. Yazılı talebi üzerine, yükleniciye devri gerekecek kat irtifakları, yüklenici veya göstereceği kişiler adına Kooperatifçe devir olunacaktır. Üçüncü kişilere devrin yapılabilmesi için bu kişilerden Kooperatifin ibra edildiğine ilişkin ibranamenin yüklenici tarafından temin olunarak Kooperatife tevdi edilmesi zorunludur.

9- CEZAİ MÜEYYİDELER:
Yüklenici, yukarıda 7. maddenin (a), (b) ve (c) maddelerinde taahhüt ettiği inşaat seviyelerini geciktirdiği veya (d) maddesine göre vermesi gereken iş programlarını belirlenen sürelerde vermediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın taahhüdünü yerine getirmiş olması gereken günden itibaren, her bir yükümlülüğü için, geciktiği her gün için 3 Cumhuriyet altını gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak, bu gecikmeler toplam iş süresi içinde yüklenici tarafından telafi edilerek arsa sahibine ait iki blok, yine de (c) maddesinde belirlenen şekilde 31.11.2006 tarihinde bitirilerek teslim edilirse arsa sahibi bu gecikme cezalarını talep etmeyecektir. Ayrıca, yüklenici (e) maddesinde belirlenen iskan raporu alma süresine uymadığı takdirde de geciken her gün için 3 Cumhuriyet altını gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Yüklenicinin işbu sözleşme ile üstlendiği taahhüdünü eksiksiz olarak yerine getirmiş olması koşuluyla kendisine ait olacak tapuları Kooperatiften yazılı istemine rağmen, Kooperatifin tapu devrini haklı bir neden olmaksızın 10 günden fazla geciktirmesi halinde, Kooperatif beher gün için yükleniciye 3 Cumhuriyet altını ceza ödeyecektir. Gecikerek de olsa yapılacak tapu devrini yüklenicinin ihtirazı kayıtsız kabul etmesi halinde bu cezai şartlar talep edilmeyecektir.

10- TAMAMLAYICI HÜKÜM: Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yürürlükteki genel ve teknik şartnameleri tarafları bağlar.

11- DEVİR YASAĞI : Yüklenici işbu sözleşme ile üstlendiği işi ve hak ve yükümlülüklerini devredemez. Ancak, inşaatın yapım ve sorumluluğu uhdesinde kalmak kaydı ile hissesine düşen %59’luk kısım için bir kooperatif kurabilir veya bir başka kooperatifle sözleşme yapabilir, bu sözleşme , yüklenicinin kendisine ait olacak bölümünü kapsamaktadır. Arsa sahibine karşı olan yükümlülüklerini hiçbir şekilde etkilemez, değiştirmez ve gecikmeye sebep teşkil edemez.Yüklenicinin bu madde uyarınca yapacağı anlaşma, anlaşma yaptığı veya kurduğu kooperatife , arsa sahibi ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Yeni kurulacak olan kooperatifin muhatabı yüklenicidir. Yüklenici, arsa sahibinin dairelerini teslim etmeden kendi kuracağı veya anlaşma yapacağı kooperatifin üyelerine daire teslim edemez.

12- ŞAHSİ SORUMLULUK: Yüklenici şirketin işbu sözleşmeyi imzalayan yetkilisi Adil Mumcu yüklenicinin bu sözleşmedeki taahhütleri ve borçlarından Kooperatife karşı şahsen de müşterek ve müteselsilen sorumludur.

13- TEMİNAT: Yüklenicinin Kooperatife karşı olan yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere, borçlusu yüklenici şirket ve kefili Adil Mumcu olan vade tarihsiz ve bedel hanesi boş bırakılmış bir adet teminat senedi düzenlenerek Kooperatife verilmiştir. Yükümlülüklerin ihlali halinde ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın senet takibe konulacaktır. Teminat senedi, yüklenicinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin arsa sahibince kabul ve ibra edilmesinden sonra yükleniciye iade edilecektir.

14- KANUNİ ADRESLER: Tarafların kanuni adresleri aşağıda gösterilmiştir. Adres değişikliğinin en geç 10 gün içinde, yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış kabul edilecektir.

15- SÖZLEŞME EKLERİ: Tarafların yetki belgeleri ve teknik şartname işbu sözleşmenin ayrılmaz ekleridir.

16- İHTİLAFLARIN HALLİ: İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme 16 ana ve 5 alt maddeden ibarettir.


KOOPERATİF :
SS Ayata Kent Konut Yapı Kooperatifi
Ziya Gökalp Bulvarı No:28/12 Kızılay/ANKARA


YÜKLENİCİ :
Mumcuoğlu İnşaat Turizm Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak 2 Sk. No:37/18 Kızılay/ANKARA

Ana Sayfa | İdari Kurullar | Genel Kurullar | Yüklenici Firma | Proje ve Teknik Bilgiler | İnşaattan Fotoğraflar | Duyuru ve İlanlar | İletişim | Kooperatifler Kanunu | Site Haritası


Alt-Menu:


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön